Uprawnienia niepełnosprawnych pracowników
zatrudnionych w Zakładach Pracy Chronionej

CZAS PRACY, URLOPY WYPOCZYNKOWE, ZWOLNIENIA

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra GPiPS z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. Nr 100, poz.926) zawierają zapisy dotyczące uregulowań zawartych w kodeksie pracy odnośnie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych oraz zwolnień od pracy.

W przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oraz, gdy na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne lub z powodu jego nieobecności - lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy 15 - minutowej w pracy na gimnastykę lub wypoczynek. Osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wysokości 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po okresie przepracowania roku od dnia uzyskania orzeczenia.

Pracownicy ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia:

 • w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego, jeśli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
 • do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

Ważne!
Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy z powodu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych. Podstawą wypłat wynagrodzenia za czas zwolnienia jest dokument potwierdzający pobyt na turnusie, wystawiony przez jego organizatora.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakład Pracy Chronionej na podstawie Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm. art.33) tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.

Osoba zatrudniona w ZPCH może ubiegać się m.in. o dofinansowanie na:

 • odpłatność za dojazd, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych,
 • pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • leki i materiały diagnostyczno-medyczne niezbędne do stosowania stale lub okresowo przez osoby niepełnosprawne,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • adaptację i wyposażenie mieszkań, budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkałych lub przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • usprawnianie fizyczne,
 • odpłatność za dojazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, usprawniających, wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach,
 • kolonie, obozy oraz turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci pracowników,
 • opiekę pielęgnacyjną w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się, w tym opiekę socjalno-bytową,
 • utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika,
 • zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • opłacanie przewodników towarzyszących osobom niewidomym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • opłacanie tłumacza języka migowego,
 • przewóz osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • całkowity lub częściowy zwrot ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ryczałtów samochodowych za używany własny pojazd mechaniczny dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzeń narządu ruchu,
 • odpłatność za szkolenie lub dokształcanie, w tym również w szkołach średnich i wyższych,
 • opłacanie składki na indywidualne ubezpieczenie osób niepełnosprawnych,

Pomoc indywidualną, o której mowa, przyznaje się na wniosek osób niepełnosprawnych:

 1. zatrudnionych w tym zakładzie w ramach stosunku pracy lub umowy o pracę nakładczą, w tym przebywających na urlopach bezpłatnych oraz urlopach wychowawczych,
 2. będących uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w tym zakładzie,
 3. niepracujących byłych pracowników tego zakładu.

Wniosek o przyznanie pomocy indywidualnej powinien zawierać:

 1. dane osobowe pracownika,
 2. datę podjęcia zatrudnienia oraz rodzaj zawartej umowy o pracę,
 3. zajmowane stanowisko,
 4. cel, formę i kwotę wnioskowanej pomocy,
 5. uzasadnienie udzielenia pomocy,
 6. informacje o formie, wysokości i przeznaczeniu dotychczas udzielonej pomocy,
 7. oświadczenie o dochodzie i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość przyznawanej pomocy indywidualnej, uzależnia się od sytuacji materialnej i losowej osoby niepełnosprawnej, może być udzielana jako bezzwrotna lub jako nie oprocentowana pożyczka.

Zapraszamy pracowników Zakładów Pracy Chronionej,
do korzystania z naszych ofert turnusów rehabilitacyjnych.

REHABILITACYJNE

TURNUSY

OBOZY

KOLONIE

REKREACJA

TURYSTYKA

WYPOCZYNEK

WCZASY
Nasze Ośrodki Rekreacyjne


Więcej informacji:

Arka Vitae S.A
ul. Ordona 7 / XXI
40-164 Katowice

Tel. 032 - 258 07 44

Biuro czynne
od poniedziałku
do piątku
w godz. 8-16.

Skype: Fundacja Arka: turystyka, rekreacja i rehabilitacja
Hotel - Magnolia w Ustroniu k. Wisły

Hotel - Tulipan w Ustroniu k. Wisły

Dom Wczasowy - Magda w Ustce nad morzem

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy - Astur w Okunince nad Jeziorem Białym

Sanatorim Uzdrowickowe - Krystynka w Ciechocinku

Sanatorim Uzdrowickowe - Korona w Muszynie nad Popradem

Ośrodek Kolonijno – Wczasowy - FENIKS w Jastrzębiej Górze
Poleć znajomym Ustaw tę stronę jako startową

Aby tę stronę reklamować możesz wydrukować:

Ulotki   Paski
Przyjaciel